จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเล็งพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) [2018-03-30]

วันนี้ (30 มีนาคม 2561) เวลา 13.30 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ที่ใช้กับผู้กระทำผิด เพื่อสร้างศักยภาพให้พร้อมรองรับกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ที่ปรับแก้ใหม่ และพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับติดตามตัวผู้กระทำผิดให้ครอบคลุมถึงกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย ตามข้อสั่งการของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทดลองการใช้ระบบเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นทางออกในการลดปริมาณนักโทษในเรือนจำหรือสถานที่ควบคุมในกรณีต่างๆ ทั้งยังเป็นการให้โอกาสผู้กระทำผิดได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป