จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติรับมอบเงินจาก ธ.ออมสิน 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ [2018-03-30]

            วันนี้ (30 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 นาฬิกา  นายประสาร  มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปี 2561 จากธนาคารออมสิน จำนวน 2,000,000 บาท โดยมีนายชาติชาย  พยุหนาวีชัย   ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นผู้มอบ ณ ห้องวชิราวุธ ชั้น 2 อาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินในการดำเนินโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และการได้รับสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะนำไปจัดกิจกรรมติดตามผลโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ  ในรูปแบบค่ายลูกเสือ จำนวน 12 แห่งเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติให้มีเจตคติที่ดี รวมถึงการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง และประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

ออมสินมอบเงิน 1 ออมสินมอบเงิน 2