จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


กรมคุมประพฤติจัดเสวนาความสำเร็จระบบการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน [2018-03-23]

กรมคุมประพฤติจัดเสวนาความสำเร็จระบบการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน

            วันนี้ (23 มีนาคม 2561) กรมคุมประพฤติ จัดการประชุมเสวนาเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จต่อผู้บริหารระดับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและสาธารณะ ตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้กระทำผิดบนฐานชุมชนเพื่อคนเป็นสุข ภายใต้หัวข้อ เมล็ดพันธุ์ที่งอกงาม ตามระยะทางที่ก้าวเดินเพื่อพัฒนาและต่อยอดระบบการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์สำหรับใช้ในการดูแลผู้กระทำผิดบนฐานชุมชนขยายสู่พื้นที่อื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ และคณะวิจัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและลำพูน จำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

           รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่มุ่นเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการทำงานในระดับตำบลและชุมชน ซึ่งนโยบายประการหนึ่งของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือ การสร้างสังคมปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม ลดการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดและผู้ผ่านการแก้ไขฟื้นฟู ให้มีการศึกษา มีงานทำ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการนี้ได้แปลงนโยบายตั้งแต่ระดับประเทศ กระทรวง จนถึงระดับกรมไปสู่การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของประเทศอย่างยั่งยืนนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ความสำเร็จของโครงการนี้คือ การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของผู้กระทำผิดและครอบครัว ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การบูรณาการการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยยึดผู้กระทำผิดและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังได้สร้างองค์ความรู้สำหรับใช้ในการดูแลผู้กระทำผิดด้วยกระบวนการหลักในเรื่องการสำรวจและเรียนรู้ชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชน วางแผนการขับเคลื่อนสร้างเสริมพลังชุมชนครอบครัวและผู้กระทำผิดให้เข้มแข็ง