จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติจัดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 36 [2018-03-19]

วันนี้ ( 19 มีนาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 36 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม การมีส่วนร่วมและจิตสาธารณะ โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมนารา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

         การอบรมพนักงานคุมประพฤติ ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 มีพนักงานคุมประพฤติบรรจุใหม่ เปลี่ยนสายงานและโอนมาจากหนวยงานอื่นเข้าร่วมการอบรมจำนวน 59 คน ซึ่งจะได้รับความรู้ความเข้าใจ  กฎหมายเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ กฎหมายการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีเทคนิค ทักษะ ในการปฏิบัติงานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด อย่างมีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด