จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 ท่าน รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ฯ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ [2018-03-19]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวนฤมล แสนทวีสุข หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน นำคณะอาสาสมัคร คุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย อสค.สิทธิชัย ทองทวิง ,อสค.ใบพร แสนอ้วน ,อสค.พร้อม แก่นทน , อสค.สมหวัง ไชยโกฏิ , อสค.เกรียงศักดิ์ อุ่นใจ , อสค.ชนะ ชนะศรีรัตนกุล และ อสค.ประดิษฐ์ พรหมสุวงศ์ เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในงาน วันอาสาสมัครคุมประพฤติ 16 มีนาคม 2561 จากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี ณ โรงแรมมิราเคิล เกรนด์ คอนเว็นชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสิทธิ์ สุรศิลป์ ประธานคณะกรรมการบริหารงาน อสค.และนายพิจิตร กอบัว ประธานชมรม อสค. เข้ารวมงานอีกด้วย จึงขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้