จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมเป็นวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม [2018-03-19]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 - 20.00 นาฬิกา นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวนฤมล แสนทวีสุข หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมฯและเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ เรียนรู้สังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัว ในโครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้นำกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีเข้าไปเสริมสาระเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอีก