จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติยกย่องอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมคืนคนดีสู่สังคม [2018-03-16]

วันนี้ (16 มีนาคม 2561) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน อันเป็นการเพิ่มทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธาน พร้อมด้วยโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 103 คน พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 25 ปี จำนวน 226 คน อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมคือ การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม ลดการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิด โดยเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ จึงจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ผ่านบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิดให้มีคุณภาพชีวิตและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งหมายเพื่อ “คืนคนดีสู่สังคม”

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ซึ่งจะดำเนินการประสานความร่วมมือกับ ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สร้างงานสร้างอาชีพ เตรียมความพร้อมผู้กระทำผิดก่อนส่งกลับชุมชน โดยเฉพาะให้ความสำคัญครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังติดตามผู้กระทำผิดที่พ้นโทษหรือพ้นการคุมประพฤติ ไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งการช่วยเหลือ ดูแลสงเคราะห์ให้บุคคลเหล่านั้นพึ่งพาตนเองได้ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขและปลอดจากอาชญากรรม