จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


ผอ.คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม” [2018-03-15]

ผอ.คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม”

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม” เพื่อให้เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินอาญามาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ วันนี้ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑)