จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประสานงานกับศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องแนวทางดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ [2018-03-15]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประสานงานกับศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องแนวทางดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ
         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประสานงานกับศาลจังหวัดกาญจนบุรี โดยเข้าพบ นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรึกษาเรื่องแนวทางดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ ทั้งยังลดการใช้ทรัพยากรภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี.

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑)