จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


26 ปี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม [2018-03-15]

26 ปี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

วันนี้ (15 มีนาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 26 ปี พร้อมจัดพิธีมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้ความช่วยเหลือกรม
คุมประพฤติ โดยมีนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรม
คุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรม
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในปีนี้ ครบรอบ 26 ปี ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยการทำงานเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย
ทั้งอาสาสมัครที่ร่วมงานกันมาโดยตลอด ในการนี้ จึงมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนงานคุมประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารสงเคราะห์ นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจัดกิจกรรม “26 ปี คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นด้วย

          ในโอกาสนี้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และจัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนา “การสร้างความผาสุก พลังชีวิตในการทำงาน” โดยพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาส
วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี