จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 [2018-03-12]

        วันนี้ (12 มีนาคม 2561) นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการป้องกันอาชญากรรม วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และปลุกจิตสำนึกในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน เพิ่มประสิทธิการทำงานด้านป้องปรามของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมในรูปแบบที่หลากหลายและทั่วถึง ยุติความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์ โดยใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในเชิงโครงสร้าง เพื่อให้การบริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุมและบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิด วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการควบคุม บำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิด ทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้ต้องขัง และผู้ถูกคุมความประพฤติให้เหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาระบบการติดตามผู้พ้นโทษให้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ทำผิดซ้ำ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคมในการให้โอกาสผู้พ้นโทษ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม  ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4