จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติพัฒนาบุคลากรเรียนรู้งานคุมประพฤติระหว่างประเทศอาเซียน [2018-03-09]

วันนี้ (9 มีนาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการตามแผนความร่วมมือในการบริหารจัดการผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรมในประชาคมอาเซียน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม ภายใต้ “Roadmap for ASEAN Plus Three Probation and Non-custodial Measures” โดยกรมคุมประพฤติจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเรียนรู้วิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในแต่ละประเทศ อาทิ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น เพื่อยกระดับทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ลดการกระทำผิดซ้ำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดระหว่างประเทศในอาเซียน เป็นความร่วมมือต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมคุมประพฤติส่งบุคลากร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานด้านคุมประพฤติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Directorate of Probation and Juvenile Reintegration) ซึ่งมีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในด้านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และด้านการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดในระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาช่วยในการพิจารณารับสิทธิของผู้กระทำผิด การรับเอกสาร และตรวจสอบข้อมูลผ่านตู้อัตโนมัติ (Kiosk) และแสดงข้อมูลผ่านเว็บไซต์และระบบ SMS รวมระยะเวลากว่า 1 เดือน โดยมี Mr. Yunaedi ผู้อำนวยการภารกิจคุมประพฤติและการดูแลผู้กระทำผิดเยาวชน ให้การต้อนรับ ณ Directorate General of Corrections สาธารณรัฐอินโดนีเซีย