จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ [2018-03-02]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ

            วันนี้ ( 2 มีนาคม 2561 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561  ซึ่งมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

            ในการประชุมมีการพิจารณาหลายเรื่องได้แก่ พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่36 พิจารณาวิทยากรรายวิชา หลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 36 แนวทางในการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานราชการ ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร กรมคุมประพฤติ