จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ภาค 6 หวังอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ [2018-02-25]

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ภาค 6 จังหวัดสุโขทัย พร้อมถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมส่งเสริมคนดีสู่สังคม และคาดหวังขยายบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติไปยังภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายสัณห์ พันสังวรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นายมนูญ เฉลิมช่วง ที่ปรึกษาสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ นายสุทิน แก้วมาก นายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ และนายพิศาล เชื่อมสุวรรณา ประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย