จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติต่อเนื่อง [2018-02-23]

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เพื่อถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง ส่งเสริมคนดีสู่สังคม เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืนของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม การบูรณาการกับทุกภาคส่วน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังกำชับให้สำนักงานฯ น้อมนำแนวทางจากโครงการกำลังใจฯ โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนางานในด้านต่างๆ  พร้อมทั้งมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ อันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม และแสดงความห่วงใยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ