จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและผลการดำเนินงานตามแนวทางสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน [2018-02-23]

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและผลการดำเนินงานตามแนวทางสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน                             

 

           วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2561) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมผู้แทน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร    การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของภาครัฐสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ประเด็น ความทันสถานการณ์ในการชี้แจง
เพื่อวางแผนและจัดระบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ อันจะทำให้เกิดผลการสื่อสารและสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ