จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ [2018-02-23]

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส เพื่อถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง ส่งเสริมคนดีสู่สังคม เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืนของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม การบูรณาการกับทุกภาคส่วน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังกำชับให้สำนักงานฯ น้อมนำแนวทางจากโครงการกำลังใจฯ โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนางานในด้านต่างๆ  พร้อมทั้งมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ อันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส

ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา โดยมีนายบัญชา หนูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา