จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติยกระดับศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ [2018-02-21]

กรมคุมประพฤติยกระดับศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 

 

              วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบลเพื่อเป็นกลไกให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง
นโยบายกระทรวงยุติธรรมในการบูรณาการแก้ไข ฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่ทั้งนี้ เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมการเป็นผู้ประสานงานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน และมีศักยภาพในการให้บริการงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี