จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


การประชุมเพื่อกำหนดความต้องการการใช้ข้อมูลสำหรับจัดทำ Big Data ของกรมคุมประพฤติ [2018-02-19]

        วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2561) นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดความต้องการการใช้ข้อมูลสำหรับจัดทำ Big Data ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2561 การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากปลัดกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้หน่วยงานพิจารณาจัดทำ Big data ของหน่วยงานเพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่มาสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยในเบื้องต้นจะพิจารณาจากฐานข้อมูลที่กรมคุมประพฤติมีอยู่ นั่นคือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อขอให้แต่ละ สำนัก/กอง หรือหน่วยงานไม่สังกัดกอง ร่วมกันพิจารณาถึงความต้องการในการใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติไปจัดเตรียม ศึกษาวิเคราะห์  รูปแบบข้อมูล  สำหรับส่งต่อให้หน่วยงานไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

big data 1 big data 2
big data 3 big data 4