จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดการอบรม ถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ [2018-02-17]

วันนี้ ( 17 กุมภาพันธ์ 2561 ) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ ณ.ห้องบรรยายรวมห้อง 10201  อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 กล่าวรายงาน

         สำหรับการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติในครั้งนี้ กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2  ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ได้ร่วมกันจัดโครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับขึ้น มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมจำนวน 512 คน โดยจัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง“กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” มีพันตำรวจเอกสุนทร บุญปรีดา เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความตระหนักรู้ในโทษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ