จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง [2018-02-13]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1 / 2561

          วันนี้ ( 13 กุมภาพันธ์ 2561 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

          ในการประชุมมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ซึ่งการสรรหาจะมีสองวิธีคือ ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้เสนอ และข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดสมัครด้วยตนเองโดยมีผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น  สำหรับระบบข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเป็นระบบบริหารกำลังคนคุณภาพของภาคราชการโดยเน้นกระบวนการพัฒนา เรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง ผ่านการปฏิบัติงานจริงมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ