จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ(ศอ.ปส.)ครั้งที่1/2561 [2018-02-13]

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางจำเรียง  สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส. และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส.

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561 นี้มีสาระสำคัญ คือ

- ผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างปี 2555 - 2557 และ ปี 2558 - 2560

- ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

3) คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด

4) คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019 เพื่อลดปัญหายาเสพติด และผลกระทบในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง ช่วยเหลือฟื้นฟูบุคคลที่ผ่านการบำบัดและต้องโทษให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ รวมถึงลดผลกระทบจากผู้เสพยาเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมในสังคม

- การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดให้แก่ประชาชน โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง รวมถึงการชี้แจงประเด็นข่าวสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

- ผลการปฏิบัติและแนวทางในการปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ ปี 2561 ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559 - 2561) โดยการผนึกกำลังร่วมกันของสมาชิก 6 ประเทศ ในการปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เพื่อลดศักยภาพการผลิตยาเสพติด และความร่วมมือในการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดกระจายออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561, การปรับเปลี่ยนภารกิจสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) รวมถึง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระสำคัญของชาติ ซึ่งยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในไทยนั้น ส่วนใหญ่มีที่มาจากแหล่งผลิตนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ปัจจุบันพบว่าศักยภาพการผลิตในพื้นที่นี้ยังมีสูงอยู่ โดยแผนการดำเนินงานในปี 2561 ได้ยึดหลักแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ เน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย ศอ.ปส. ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ทบทวนกลไกในการขับเคลื่อนงานของ ศอ.ปส. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการป้องกันยาเสพติด นำแนวคิดใหม่ในการวางรากฐานตั้งแต่เด็กปฐมวัย และดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง ด้านการปราบปรามยาเสพติด เครือข่ายการค้าทุกระดับ มุ่งเน้นการปราบปรามเครือข่ายรายสำคัญ การสืบสวนขยายผล เพื่อทำลายโครงสร้างการค้าและวงจรการเงิน ด้านการบำบัดรักษา ยึดแนวคิด ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยภายใต้การสาธารณสุขนำ สู่การเชื่อมโยงตามโครงการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ รวมถึง ด้านนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ นอกจากนี้นโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม จะเน้นไปที่การลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันภัยจากยาเสพติด การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการใช้พลังประชารัฐในการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปปส. 1 ปปส. 2
ปปส. 3 ปปส. 4
ปปส. 5 ปปส. 6