จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมงานประกาศ วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 [2018-02-12]

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ และพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการประกาศวาระแห่งชาติ มีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ 4 ประการ คือ

1.ส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 ให้ขับเคลื่อนไปด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ผ่านทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในมาตรา 4 ที่กล่าวถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง และนโยบายของรัฐบาลข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ และการต่างประเทศเกี่ยวกับสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน

3. เป็นการแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น ร่วมมือกันกับคนในชาติในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

4. เป็นการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และเป็นการวางรากฐานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2566) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่อไป