จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ลงพื้นที่ประสานชุมชนอ.สะย้าย้อย [2018-02-09]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  นายธีรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายนายมังกร หนูสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านโหนดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจะแหน โดยมีส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงบูรณาการในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิด