จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ [2018-02-08]

        วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่   ในสังกัดกรมคุมประพฤติส่วนกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ร่วมกับ   กรมการศาสนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ โดยมีนายพูลศักดิ์  สุขทรัพย์ทวีผล เลขานุการกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ การรับศีล การฟังพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหาร และการถวายสังฆทาน ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชน และเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ อาทิ กรมการศาสนา  สถาบันประสาทวิทยา  กรมเจ้าท่า  กรมที่ดิน  กรมท่าอากาศยาน  กรมบังคับคดี  กรมศุลกากร  กรมการค้าระหว่างประเทศ  เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล  สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ โรงเรียนวัดสุทธารามและโรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามและประชาชนทั่วไป ณ วัดสุทธาราม  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ธรรมสวณะวัดสุทธาราม 1 ธรรมสวณะวัดสุทธาราม 2
ธรรมสวณะวัดสุทธาราม 3 ธรรมสวณะวัดสุทธาราม 4