จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมคุมประพฤติ [2018-02-08]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมคุมประพฤติ

           วันนี้ ( 8 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมคุมประพฤติ โดยศูนย์พัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ จัดการประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 มีนางรพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง เป็นประธานในการประชุม  ในที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดทำแผนความผาสุกฯ โดยเป็นผู้แทนจากจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 12 คนและมีการพิจารณาจัดทำแผนเสริมสร้างมีการพิจารณาการการจัดทำแผนความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร