จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ประสานชุมชนอ.เทพา [2018-02-07]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีรเดช  แสงจันทร์ ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2561 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจงานกรมคุมประพฤติ สร้างการรับรู้และเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของสำนักงานฯ ตลอดจนแจ้งจำนวนผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานให้กับผู้นำในแต่ละตำบล รับทราบเพื่อร่วมกันแก้ไขฟื้นฟู พร้อมทั้งเชิญชวนผู้นำชุมชนที่มีจิตอาสาเข้ามาสมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจงานคุมประพฤติ โดยมีนายสนอง  จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพาเป็นประธาน ณ         หอประชุมอำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา