จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่จ.ชลบุรี และจ.ระยอง พร้อมเยือนบ้านกึ่งวิถี [2018-02-05]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่จ.ชลบุรี และจ.ระยอง พร้อมเยือนบ้านกึ่งวิถี

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2561) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SPACE INSPIRIUM) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา พร้อมหารือการบูรณาการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในการอำนวยความยุติธรรม ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานเชิงบูรณาการในการอำนวยความยุติธรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้แนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึง “บ้านกึ่งวิถี” กรมคุมประพฤติ ณ ศูนย์ชุมชนเข้มแข็งบ้านท้ายโขด ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

อนึ่ง บ้านกึ่งวิถี กรมคุมประพฤติ เป็นศูนย์รองรับผู้กระทำผิดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ประสบปัญหาเรื่องการดำรงชีวิต สถานที่พักอาศัย หรือการประกอบอาชีพ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะทางสังคมให้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีบ้านกึ่งวิถีที่กรมคุมประพฤติให้การรับรอง จำนวน 123 แห่งใน 77 จังหวัด และดำเนินการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด จำนวน 451 ราย ซึ่งมีการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วัด และสำนักสอนศาสนาอิสลาม ตลอดจนชุมชนในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กระบวนการคืนคนดีสู่สังคมนั้นครอบคลุมและครบวงจร