จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ [2018-01-30]

กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ

      วันนี้ (30 มกราคม2561) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ผู้แทนกรมคุมประพฤติและอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจประเมินรับรองคุณภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนาวาอากาศเอกวรกฤต  มุขศรี  ที่ปรึกษาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองทัพอากาศทุ่งสีกัน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯการติดตามปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะครั้งที่ผ่านมาและการพัฒนาการดำเนินงานและแผนการดำเนินการในอนาคต

 

      จากนั้นผู้ตรวจราาชการกรมคุมประพฤติและคณะได้สำรวจตรวจสถานที่ และเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐาน 9 ด้าน เพื่อประเมินการรับรองคุณภาพต่ออายุครั้งที่ 3 พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯเกิดการพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป