จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติบุรีรัมย์ นำหลักธรรมทางศาสนามากล่อมเกลาผู้กระทำผิด [2018-01-28]

วันศุกร์ ที่  26  มกราคม 2561  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ๑๒.๐๐  นาฬิกา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมอบรมธรรมะแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ  ครั้งที่  1/2561 ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติตัวในระหว่างการคุมประพฤติ  อีกทั้งยังเป็นการนำหลักธรรมะทางศาสนามาเป็นเครื่องขัดเกลานิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติให้ประพฤติตนไปในทางที่ดี สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมอบรม จำนวน  68  คน และได้รับความเมตตาจากพระราชพิศาลสุธี เจ้าอาวาสวัดทุ่งโดพธิ์และเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายธรรมยุติ เทศนาธรรมแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ