จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 [2018-01-26]

      วันนี้ ( 26 มกราคม 2561 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ครั้งที่1/2561 พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ การประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณา

1.       1. กรณีข้อขัดข้องในวิธีปฏิบัติตามมาตรา 19 ภายหลังจากศาลได้มีคำสั่งให้ตรวจพิสูจน์แล้ว ควรดำเนินการอย่างไร

2.       2. กรณีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ผิดสัญญาประกัน/ไม่มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในชั้นตรวจพิสูจน์ ควรดำเนินการอย่างไร

3.       3. แนวทางการขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 25

 

4.       4. กรณีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีคดีต้องฟื้นฟูฯหลายคดี (คดีพ่วง) แนวปฏิบัติต้องดำเนินการอย่างไร