จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี พร้อมเยี่ยมชมบ้านกึ่งวิถี [2018-01-26]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี พร้อมเยี่ยมชมบ้านกึ่งวิถี

     วันนี้ (25 มกราคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี เพื่อถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ 4 จำเป็นเร่งด่วน และ 3 จำเป็นยั่งยืน ของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและการปฏิรูปประเทศ กระบวนทัศน์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals - SDGs) และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการงาน พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

     นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังกำชับให้สำนักงานฯ น้อมนำแนวทางจากโครงการกำลังใจฯ โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนางานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ อันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม ความเป็นมืออาชีพ ติดตามประเมินผล การทำงานเชิงรุกและบูรณาการ และใช้เทคโนโลยีในการทำงาน นำเข้าข้อมูลสู่ระบบ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นางวันทนา คันธาเวส ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

 

     ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) ณ วัดป่าสามัคคีโนนกุด ซึ่งเป็นสถานที่พักอาศัยสำหรับผู้ไร้ที่พักพิง และยังเป็นสถานที่ที่รองรับผู้กระทำผิดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำสูง โดยมีเจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีโนนกุด พร้อมด้วยคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ