จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย [2018-01-25]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบนโยบายเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ

 

วันนี้ (25 มกราคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เพื่อถ่ายทอดนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมคนดีสู่สังคม เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ 4 จำเป็นเร่งด่วน ไม่ทุจริต ไม่ละเมิดสิทธิ และ 3 จำเป็นยั่งยืนของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเน้นสัมฤทธิ์ผลของงานในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังกำชับให้สำนักงานฯ น้อมนำแนวทางจากโครงการกำลังใจฯ โครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนางานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งมอบนโยบายกรมคุมประพฤติ การเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย คุณธรรมจริยธรรม และรับฟังผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นางสาววริษา พลไกรสร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นางวรรณธนา รอดหิรัญ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ พร้อมเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย