จำนวนผู้เข้าชม : 23

   


ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 [2018-01-25]

 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561

           วันนี้ ( 25 มกราคม 2561 )   กรมคุมประพฤติ จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมีนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุม และมีนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร 

             ในการประชุม นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

          นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการได้แก่ นางอัญชลี  พัฒนสาร นายมณฑล แก้วเก่า  นายกฤษณะชัย บุญคุ้ม  นายเลปกร โก้เครือ  นางลดาวัลย์ บุญประสพ  นางรจนา บุญญะฐี  ซึ่ง นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมอีกตำแหน่งด้วย ในที่ประชุมยังมีการแจ้ง ความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วย