จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


กรมคุมประพฤติติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ [2018-01-25]

เมื่อวันที่ ( 22-23 มกราคม 2561) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมคณะติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการปัองกันและปราบปรามยาเสพติด โรงเรียนกองบิน ศูนย์ฟื้นฟูฯโรงเรียนกองบิน จังหวัดนครปฐมและศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบิน 41และศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลอากาศโทเฉลิมชัย ศรีสายหยุด    เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องซึ่งคณะตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพภาพมากยิ่งขึ้น

ติดตามประเมินผล 1 ติดตามประเมินผล 2
ติดตามประเมินผล 3 ติดตามประเมินผล 4