จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ [2018-01-24]

            วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่   ในสังกัดกรมคุมประพฤติส่วนกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ร่วมกับ   กรมการศาสนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ การรับศีล การฟังพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหาร และการถวายสังฆทาน ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชน และเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ อาทิ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน กรมที่ดิน กรมควบคุมโลก กรมป่าไม้ กรมบังคับคดี กรมปศุสัตว์ กรมทางหลวงชนบท เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชนวัดเสมียนนารีและประชาชนทั่วไป ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วัดเสมียนนารี 1 วัดเสมียนนารี 2
วัดเสมียนนารี 4 วัดเสมียนนารี 4