จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คป.กาญจน์ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับ พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม [2018-01-19]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี /ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี  เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการ โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคาร 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.