จำนวนผู้เข้าชม : 78

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 [2018-01-18]

อธิบดีกรมคุมประพฤติบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9

     วันนี้ ( 18 มกราคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 ( ยธส.9 ) หัวข้อ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดแบบบูรณาการเพื่อความสงบสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน  ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

       การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน จากองค์กรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นแก่บุคลากรระดับบริหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆของกระบวนการยุติธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น