จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


การประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 [2018-01-15]

การประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561

วันนี้ ( 15 มกราคม 2561 ) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้สรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ ความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายลำดับรอง และสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ

ซึ่งในการประชุมได้มีการพิจารณา ร่างระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ...ร่างหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559  สำหรับคณะกรรมการคุมประพฤติ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ โดยมีคณะกรรมการคุมประพฤติซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ  ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร