จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุม อ.ส.ค. ประจำเดือน [2018-01-08]

 

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของชมรมรวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของชมรมเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบแบบแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามและเกิดผลสัมฤทธิ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนเพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีนายสายยนต์ ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา