จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [2017-12-30]

 วันนี้ (30 ธันวาคม 2560) โดยนางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีการรายงานผลดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผลของวันรณรงค์วันที่ 2 (29 ธันวาคม 2560) จำนวนครั้งอุบัติเหตุ รวม 576 ครั้ง เมื่อเทียบกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เกิด 664 ครั้ง ลดลง 88 ครั้ง คิดเป็น -13.25 % ผู้เสียชีวิต จำนวน 49 ราย เทียบกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เกิด 73 ราย ลดลง 24 ราย คิดเป็น -32.87% ผู้บาดเจ็บ จำนวน 609 คน เทียบกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เกิด 715 คน ลดลง 106 คน คิดเป็น -14.83%  พร้อมทั้งสถิติสะสม (28-29 ธันวาคม 2560 รวม 2 วัน) จำนวนครั้งเกิดอุบัติเหตุสะสม รวม 1,053 ครั้ง เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (1,183 ครั้ง) ลดลง 130 ครั้ง (คิดเป็น -10.99%) จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (44 ครั้ง) รองลงมาจังหวัดเชียงใหม่ (35 ครั้ง) และจังหวัดเชียงราย (34 ครั้ง) ผู้เสียชีวิต จำนวน 92 ราย เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (115ราย) ลดลง 23 ราย (คิดเป็น -20%) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ (7 ราย) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี (5 ราย) และจังหวัดปทุมธานี (4 ราย) ผู้บาดเจ็บ จำนวน 1,107 คน  เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (1,275 คน) ลดลง 168 คน (คิดเป็น -13.18 %) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  (48 คน) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ (38 คน) และจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย (37 คน)

         จากการเปิดเผยของนายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พบว่าระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 ธันวาคม 2560 ทั่วประเทศมีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมดจำนวน 1,107 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 727 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 65.67, ขับรถประมาท จำนวน 43 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.88, ขับซิ่ง จำนวน 1 ราย หรือร้อยละ 0.09, ขับเสพและอื่น ๆ จำนวน 336 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.35  เมื่อพิจารณาสถิติคดีเมาแล้วครับสูงสุด 5 อันดับแรกประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 70 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 48 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม 45 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 36  คดี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 24 คดี