จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากรฯ [2017-12-26]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากรฯ

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และมอบหมายให้ นางศิริวรรณ พ่วงผล หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมชุมชนและแผนงานฯ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการ ๔๓ คน และมีอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์จำนวน ๑๗ คน ซึ่งมี นางคิรากร นาคเอี่ยม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติมาบรรยายฯ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี         

                                                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...