จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ [2017-12-25]

กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ครั้งที่ 2/2560

    วันนี้ (25 ธันวาคม 2560) นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน ( 1 ต.ค.2559- 30 ก.ย. 2560)  ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ มิติที่ 5 คุรภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และสุดท้ายในการประชุมได้พิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ