จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานฯ ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ พ.ศ.2545 [2017-12-25]

วันนี้ (25 ธันวาคม 2560) นายมณฑล แก้วเก่า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดก่อนที่จะมีผลบังคับใช้” นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงานคดีฟื้นฟูฯ ที่ค้างดำเนินการ โดยนายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ค้างดำเนินการในระบบ