จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2017-12-20]

กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

 

                 ระหว่าง (20-21 ธันวาคม 2560 ) นางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ ได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้ แก่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนจังหวัดร้อยเอ็ดในเรื่องระเบียบ  และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง และข้อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อการฟื้นฯเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯให้มีการพัฒนาการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยมีพันเอก ดร. วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่16 และพันโทไพรัตน์ ดาษดา ผู้อำนวยการศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารปืนใหญ่ที่16 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ