จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด [2017-12-18]

               วันนี้ ( 18 ธันวาคม 2560 ) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดขึ้นโดยสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมคุมประพฤติเข้าร่วมบรรยายหัวข้อ “กฎหมายยาเสพติด (ใหม่) กับการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด” โดยนางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการบรรยายเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ของสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยนางธารินี  แสงสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง 

 

โครงการบำบัดฟื้นฟู 1 โครงการบำบัดฟื้นฟู 2
โครงการบำบัดฟื้นฟู 3 โครงการบำบัดฟื้นฟู 4