จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติส่วนกลาง [2017-12-18]

         วันนี้ ( 18 ธันวาคม 2560 ) นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติส่วนกลางเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับบุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติโดยปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายจักรกฤช  ตันเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1 สำนักงาน ปปช. มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ผลประโยชน์ 1 ผลประโยชน์ 2
ผลประโยชน์ 3 ผลประโยชน์ 4
ผลประโยชน์ 5 ผลประโยชน์ 6
ผลประโยชน์ 7