จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ [2017-12-14]

        วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลกโดยมี พลอากาศโทเฉลิมชัย ศรีสายหยุด    เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตามทั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้อง และคณะตรวจติดตามได้ตรวจสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพภาพมากยิ่งขึ้น

กองทัพอากาศ 1 กองทัพอากาศ 2
กองทัพอากาศ 3 กองทัพอากาศ 4