จำนวนผู้เข้าชม : 56

   


กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว [2017-12-13]

กรมคุมประพฤติลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

 

        วันนี้ (13 ธันวาคม 2560 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ ได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้ แก่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่4 จังหวัดพิษณุโลกในเรื่องระเบียบ  และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯให้มีการพัฒนาการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยมีพันโทณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิวัฒน์พลเมือง  นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก นางนิตยา ทรายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกสาขานครไทย และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ