จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน [2017-12-07]

กรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน มอบนโยบายขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ

 

            นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ โดยเน้นการทำงานเชิงวิเคราะห์ภายใต้ฐานข้อมูล มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเป้าหมาย เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ การนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาปรับใช้ การบูรณาการในพื้นที่โดยใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงาน สถานการณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นางสาวญาดา มนทมาส ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ